Zwroty i reklamacje

Reklamacje

 

Reklamacje związane z działalnością i funkcjonowaniem sklepu internetowego, w tym z funkcjonowaniem konta klienta, sprzedażą biletów oraz dostępu do nagrań, a także organizacją lub przebiegiem wydarzenia można składać do WEBMETRIC sp. z o.o., w szczególności w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@webmetric.com lub też pisemnie na adres: ul. Wolsztyńska 13/1, 60-361 Poznań.

 

Zaleca się, aby reklamacja obejmowała jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: zauważone nieprawidłowości, oczekiwane sposoby załatwienia reklamacji, dane kontaktowe składającego reklamację.

 

Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez WEBMETRIC sp. z o.o. następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

Odpowiedź na reklamację udzielana jest na papierze lub innym trwałym nośniku, w szczególności poprzez przesłanie jej na adres e-mail składającego reklamację.

 

Zwroty

 

Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poprzez sklep internetowy przysługuje osobie fizycznej dokonującej z WEBMETRIC sp. z o.o. czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumentowi), a także osobie fizycznej  zawierającej z WEBMETRIC sp. z o.o. umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, a bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, tj. złożenia zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@webmetric.com lub też pisemnie na adres: ul. Wolsztyńska 13/1, 60-361 Poznań. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się tutaj, jednakże skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. 

 

Opisane powyżej prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli Webmetric sp. z o.o. wykonał w pełni usługę objętą umową za wyraźną i uprzednią zgodą zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Webmetric sp. z o.o. utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości. 

 

Jeżeli zamawiający przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wykona prawo odstąpienia od umowy po wyraźnym zgłoszeniu żądania wykonania usługi, za którą jest zobowiązany do zapłaty ceny, wówczas ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Jeżeli cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl