Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TXB.DIGITAL • 1.  DEFINICJE

Poniższym wyrażeniom, także w odpowiednich odmianach gramatycznych lub liczbie mnogiej, nadaje się następujące znaczenie:

 1. BILET – dokument w formie elektronicznej uprawniający do udziału w WYDARZENIU,
 2. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z WEBMETRIC czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca z WEBMETRIC umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. KONTO KLIENTA – interaktywne konto w SKLEPIE INTERNETOWYM przeznaczone do obsługi ZAMÓWIEŃ dostępne po zalogowaniu się.
 4. MATERIAŁY – materiały pisemne lub elektroniczne powiązane z WYDARZENIEM przekazane UCZESTNIKOWI podczas WYDARZENIA lub wkrótce po nim.
 5. NAGRANIE – nagranie audio lub audio/wideo z WYDARZENIA, które już się odbyło.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 7. SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy działający pod adresem txb.digital umożliwiający zakup BILETÓW oraz dostępu do NAGRAŃ.
 8. UCZESTNIK – osoba, która korzystając z BILETU bierze udział w WYDARZENIU.
 9. WEBMETRIC –  WEBMETRIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wolsztyńska 13/1, 60-361 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636209; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000 zł; NIP: 7792446783; REGON: 365377242, adres poczty elektronicznej: hello@webmetric.com, numer telefonu kontaktowego: 793 553 667.
 10. WYDARZENIE – konferencja, sympozjum, szkolenie lub inne podobne wydarzenie o charakterze naukowym, biznesowym lub edukacyjnym.
 11. ZAMAWIAJĄCY - osoba zawierająca z WEBMETRIC umowę kupna BILETU lub dostępu do NAGRANIA.
 12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli ZAMAWIAJĄCEGO obejmujące zakup BILETU lub dostępu do NAGRANIA.

 

 • 2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. REGULAMIN określa warunki i zasady korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO, w tym zakładania, prowadzenia i usuwania KONTA KLIENTA, sprzedaży BILETÓW za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO oraz uczestnictwa w WYDARZENIACH, które te BILETY obejmują, a także sprzedaży dostępu do NAGRAŃ i korzystania z nich.
 2. Zakup BILETÓW oraz dostępu do NAGRAŃ za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO, a także założenie KONTA KLIENTA możliwe są jedynie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i po zaakceptowaniu przez nie REGULAMINU.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy następuje poprzez (1) udostępnienie REGULAMINU w SKLEPIE INTERNETOWYM oraz (2) przesłanie REGULAMINU w wiadomości e-mail z potwierdzeniem założenia KONTA KLIENTA lub złożenia ZAMÓWIENIA w SKLEPIE INTERNETOWYM. Treść umowy jest dodatkowo utrwalana i zabezpieczana w systemie informatycznym WEBMETRIC.

 

 • 3.   PODMIOT PROWADZĄCY I PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY
 1. SKLEP INTERNETOWY prowadzony jest przez WEBMETRIC.
 2. Szczegółowe informacje o WYDARZENIACH, BILETACH oraz NAGRANIACH dostępne są na stronach SKLEPU INTERNETOWEGO. 
 3. Organizatorem WYDARZEŃ, na które oferowane są BILETY jest WEBMETRIC, chyba, że w opisie BILETU wskazano inaczej.
 1. NAGRANIA, do których dostęp oferowany jest w SKLEPIE INTERNETOWYM, pochodzą z rejestracji WYDARZEŃ organizowanych przez WEBMETRIC, chyba że w opisie NAGRANIA wskazano inaczej.
 2. NAGRANIA oraz MATERIAŁY stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i są objęte ochroną prawną. WEBMETRIC sprzedając BILETY oraz dostęp do NAGRAŃ nie przenosi autorskich praw majątkowych w żadnym zakresie na jakikolwiek podmiot, a jedynie umożliwia korzystanie z NAGRAŃ lub MATERIAŁÓW wyłącznie dla celów niekomercyjnych i do użytku własnego. W związku z tym zabronione jest utrwalanie NAGRAŃ i MATERIAŁÓW jakąkolwiek techniką oraz ich rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu w jakiejkolwiek formie, poza wyjątkami dopuszczonymi REGULAMINEM i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 • 4. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I KONTA KLIENTA
 1. Korzystanie ze SKLEPU INTERNETOWEGO wymaga spełnienia następujących wymagań:
 1. użycia przeglądarki internetowej typu Chrome, Safari, Edge, Firefox lub Opera.
 2. dostępu do Internetu,
 1. Składanie ZAMÓWIEŃ w SKLEPIE INTERNETOWYM możliwe jest w ramach KONTA KLIENTA lub bez zakładania KONTA KLIENTA, po podaniu następujących danych:
 1. imię i nazwisko lub nazwa podmiotu nie będącego osobą fizyczną,
 2. adres zamieszkania lub siedziby,
 3. adres e-mail.
 1. Założenie KONTA KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM wymaga podania następujących danych:
 1. imię i nazwisko lub nazwa podmiotu nie będącego osobą fizyczną,
 2. adres zamieszkania lub siedziby,
 3. adres e-mail.
 1. Założenie KONTA KLIENTA może nastąpić także w trakcie składania ZAMÓWIENIA.
 2. Założenie i prowadzenie KONTA KLIENTA jest darmowe.
 3. KONTO KLIENTA może być usunięte w każdym czasie przez podmiot je zakładający, a przez WEBMETRIC w przypadku:
 1. braku logowania na KONTO KLIENTA przez okres co najmniej 1 roku,
 2. dalszego naruszania REGULAMINU przez posiadacza KONTA KLIENTA pomimo wezwania go zaprzestania takiego działania,
 3. likwidacji SKLEPU INTERNETOWEGO po uprzednim zawiadomieniu posiadacza KONTA KLIENTA na co najmniej 3 miesiące wcześniej. 
 1. Usunięcie KONTA KLIENTA nie wpływa na ważność BILETÓW oraz dostęp do NAGRAŃ zakupionych przy jego użyciu.
 2. Korzystający ze SKLEPU INTERNETOWEGO, w tym zakładający KONTO KLIENTA lub składający ZAMÓWIENIE zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich WEBMETRIC i innych podmiotów. Zakazane jest w szczególności:
 1. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
 2. celowe wprowadzania WEBMETRIC w błąd lub podawanie nieprawdziwych informacji,
 3. zakładanie KONTA KLIENTA lub składanie ZAMÓWIENIA bez należytego umocowania,
 4. zakładanie KONTA KLIENTA lub składanie ZAMÓWIENIA na dane podmiotu fikcyjnego.

 

 • 5. SPRZEDAŻ BILETÓW I DOSTĘPU DO NAGRAŃ
 1. Ceny BILETÓW i NAGRAŃ w SKLEPIE INTERNETOWYM podane są w złotych polskich i obejmują należne podatki.
 2. Sprzedaż BILETÓW prowadzona jest za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO do momentu rozpoczęcia WYDARZENIA lub do wyczerpania dostępnej liczby miejsc. Po rozpoczęciu WYDARZENIA zakup BILETU możliwy jest bez pośrednictwa SKLEPU INTERNETOWEGO wyłącznie w drodze indywidualnych uzgodnień z WEBMETRIC.
 3. Zakres świadczeń na rzecz UCZESTNIKA w ramach BILETU zawiera opis BILETU zamieszczony w SKLEPIE INTERNETOWYM. Jeśli w opisie nie wskazano inaczej, BILET uprawnienia do jednokrotnego wzięcia udziału w WYDARZENIU przez jednego UCZESTNIKA oraz uzyskania przez niego jednego egzemplarza MATERIAŁÓW (jeśli są przewidziane), bez zapewnienia cateringu dla UCZESTNIKA w trakcie trwania WYDARZENIA.
 4. Sprzedaż dostępu do NAGRAŃ prowadzona za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO obejmuje przekazanie danych dostępowych do strony internetowej, na której NAGRANIE można odtworzyć (linku), przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
 1. zainstalowana przeglądarka internetowa Chrome, Safari, Edge, Firefox lub Opera. 
 1. WEBMETRIC zapewnia możliwość odtworzenia NAGRANIA przez co najmniej 14 kolejnych dni liczonych od dnia przekazania danych dostępowych do NAGRANIA (linku).
 2. BILET oraz dane dostępowe do NAGRANIA (link) przesyłane są na adres e-mail wskazany w ZAMÓWIENIU nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego WEBMETRIC z tytułu ceny.
 3. WEBMETRIC może uzależnić zawarcie umowy sprzedaży BILETU lub NAGRANIA od wyrażenia przez ZAMAWIAJĄCEGO żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i od złożenia oświadczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez WEBMETRIC.

 

 • 6. UCZESTNICTWO W WYDARZENIU 
 1. UCZESTNIKIEM może być każda osoba pełnoletnia, która spełnia wymagania wskazane w opisie BILETU (jeśli zostały przewidziane). WEBMETRIC może na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO lub UCZESTNIKA odstąpić od wcześniej przewidzianych wymagań.
 2. Zmiana UCZESTNIKA w ramach tego samego BILETU jest możliwa do momentu przystąpienia do udziału w WYDARZENIU. 
 3. UCZESTNIK nie może utrwalać przebiegu WYDARZENIA rejestrując obraz lub dźwięk.
 4. WEBMETRIC może wykluczyć UCZESTNIKA z dalszego udziału w WYDARZENIU, bez prawa do zwrotu ceny BILETU, jeśli UCZESTNIK:
 1. pomimo upomnienia dalej zakłóca przebieg WYDARZENIA albo podczas WYDARZENIA dopuszcza się zachowań naruszających przepisy prawa.
 2. pomimo upomnienia dalej narusza postanowienia REGULAMINU,
 3. znajduje się w stanie uniemożliwiającym pełne kontrolowanie swojego zachowania z uwagi na zażycie alkoholu, narkotyków lub innego podobnie działającego środka.

 

 • 7. ZMIANY I ODWOŁANIE WYDARZENIA
 1. W przypadku wystąpienia przyczyny niezależnej od WEBMETRIC powodującej konieczność zmiany terminu lub miejsca WYDARZENIA albo jego programu lub prelegenta (w szczególności z powodu zdarzenia losowego np. choroby), WEBMETRIC niezwłocznie informuje o tym ZAMAWIAJĄCEGO, który może albo odstąpić od umowy, albo zaakceptować proponowane zmiany. Przystąpienie do udziału w WYDARZENIU po otrzymaniu informacji o zmianach jest równoznaczne z akceptacją tych zmian. 
 2. WEBMETRIC może najpóźniej na 7 dni przed WYDARZENIEM odwołać je, o ile w opisie BILETU na to WYDARZENIE wskazano minimalną liczbę UCZESTNIKÓW, a liczba ta nie została osiągnięta. 
 3. WEBMETRIC może odwołać WYDARZENIE, gdy jego przeprowadzenie jest niemożliwe z powodu siły wyższej lub może zagrażać życiu albo zdrowiu UCZESTNIKÓW, w szczególności z powodu wystąpienia klęski żywiołowej lub stanu epidemii.
 4. Każdorazowo w przypadku odwołania WYDARZENIA WEBMETRIC niezwłocznie informuje o tym ZAMAWIAJĄCEGO i dokonuje zwrotu ceny zakupionego BILETU, chyba że wspólnie z ZAMAWIAJĄCYM ustalą inaczej, w szczególności WEBMETRIC za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO wymieni zakupiony BILET na BILET na inne WYDARZENIE.

 

 • 8. SPOSOBY PŁATNOŚCI I ZWROT CENY
 1. Dostępne są następujące sposoby płatności:
 1. przelew na rachunek bankowy WEBMETRIC (przedpłata),
 2. płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl),
 3. płatność za pośrednictwem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 
 1. W przypadku powstania obowiązku zwrotu ceny, WEBMETRIC dokonuje zwrotu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od powstania obowiązki, w taki sam sposób, w jaki cena została uiszczona, chyba że WEBMETRIC wraz z ZAMAWIAJĄCYM zgodnie ustalą inaczej.

 

 • 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. ZAMAWIAJĄCY będący KONSUMENTEM może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@webmetric.com lub też pisemnie na adres: ul. Wolsztyńska 13/1, 60-361 Poznań. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), jednakże skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. 
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI jeżeli WEBMETRIC wykonał w pełni usługę objętą umową za wyraźną i uprzednią zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez WEBMETRIC utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. 
 4. Jeżeli KONSUMENT przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wykona prawo odstąpienia od umowy po wyraźnym zgłoszeniu żądania wykonania usługi, za którą jest zobowiązany do zapłaty ceny, wówczas ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Jeżeli cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

 • 10. REKLAMACJE
 1. Reklamacje związane z działalnością i funkcjonowaniem SKLEPU INTERNETOWEGO, w szczególności z funkcjonowaniem KONTA KLIENTA, sprzedażą BILETÓW oraz dostępu do NAGRAŃ, a także organizacją lub przebiegiem WYDARZENIA można składać do WEBMETRIC, w szczególności w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@webmetric.com lub też pisemnie na adres: ul. Wolsztyńska 13/1, 60-361 Poznań.
 2. Zaleca się, aby reklamacja obejmowała jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: (1) zauważone nieprawidłowości (2) oczekiwane sposoby załatwienia reklamacji (3) dane kontaktowe składającego reklamację. Wymogi te stanowią zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
 3. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez WEBMETRIC następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na papierze lub innym trwałym nośniku, w szczególności poprzez przesłanie jej na adres e-mail składającego reklamację.

 

 • 11. RODO
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień REGULAMINU, w tym realizacją Zamówień jest WEBMETRIC. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
 1. WEBMETRIC wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Beaty Lewandowskiej, z którą kontakt jest możliwy na adres poczty elektronicznej: iod@webmetric.com.
 1. WEBMETRIC przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie REGULAMINU. 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do założenia KONTA KLIENTA lub złożenia ZAMÓWIENIA skutkuje niemożliwością dokonania tych czynności.
 1. WEBMETRIC dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, WEBMETRIC wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z  RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. WEBMETRIC stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 1. WEBMETRIC jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WEBMETRIC; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WEBMETRIC lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Przetwarzanie danych osobowych przez WEBMETRIC wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.
 1. WEBMETRIC może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Zawarcie umowy uczestnictwa, organizacja WYDARZENIA lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed złożeniem ZAMÓWIENIA bądź wzięciem udziału w WYDARZENIU

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy oraz  prawidłowej organizacji WYDARZENIA

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WEBMETRIC – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek WEBMETRIC, jego działalności oraz WYDARZENIA

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez WEBMETRIC, nie dłużej jednak niż przez okres o 3 miesiące dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń WEBMETRIC. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata i upływa z końcem roku kalendarzowego).

WEBMETRIC nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez WEBMETRIC

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WEBMETRIC

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi WEBMETRIC przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić WEBMETRIC lub jakie mogą być podnoszone wobec WEBMETRIC w związku z prowadzeniem SKLEPU INTERNETOWEGO w tym sprzedażą BILETÓW oraz dostępu do NAGRAŃ

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)  RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WEBMETRIC – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić WEBMETRIC lub jakie mogą być podnoszone wobec  WEBMETRIC

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez WEBMETRIC, nie dłużej jednak niż przez okres o 3 miesiące dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec WEBMETRIC (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń przeciwko WEBMETRIC wynosi sześć lat).

 1. WEBMETRIC w niezbędnym zakresie korzysta z usług takich podmiotów przetwarzających dane osobowe, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. WEBMETRIC przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku skorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą WEBMETRIC udostępnia zebrane dane osobowe ZAMAWIAJĄCEGO wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie WEBMETRIC w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Uczestnika,
 2. dostawcy usług zaopatrujący WEBMETRIC w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające WEBMETRIC prowadzenie działalności gospodarczej, w tym organizację WYDARZEŃ (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej WEBMETRIC) – WEBMETRIC udostępnia zebrane dane osobowe ZAMAWIAJĄCEGO lub UCZESTNIKA wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym punktem REGULAMINU,
 3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający WEBMETRIC wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – WEBMETRIC udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym punktem REGULAMINU.
 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych WEBMETRIC, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane:
 1. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od WEBMETRIC dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21  RODO,
 2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez WEBMETRIC na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez WEBMETRIC, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. WEBMETRIC w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 5. prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z WEBMETRIC poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres WEBMETRIC wskazany w § 1 REGULAMINU.

 

 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Postanowienia REGULAMINU nie uchybiają przepisom o ochronie KONSUMENTÓW i powinny być interpretowane w taki sposób, aby były z nimi zgodne.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów WEBMETRIC z ZAMAWIAJĄCYM, UCZESTNIKIEM lub zakładającym KONTO KLIENTA, którzy nie są KONSUMENTAMI podlega sądowi właściwemu z uwagi na siedzibę WEBMETRIC.
 4. WEBMETRIC może dokonać zmiany REGULAMINU wyłącznie z ważnych powodów. Zmiana taka wymaga zawiadomienia w formie e-mailowej na co najmniej 30 dni przed wejściem jej w życie. Zmiana REGULAMINU nie wpływa na dotychczas złożone ZAMÓWIENIA oraz prawa już nabyte, w tym nie wpływa na ważność BILETÓW oraz dostęp do NAGRAŃ zakupionych przed zmianą.
 5. Aktualna treść REGULAMINU zamieszczana jest w SKLEPIE INTERNETOWYM.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl